ผู้บริหาร

วันที่ 09 ก.ค. 2563

 นายธวัชชัย  เริงศาสตร์
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
นางศิร์ประภา  เริงศาสตร์  ฮาฟลุนด์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวจารุณี  เกิดเนตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการนางวัฒนา  ไชยะโชค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน