ครู นักเรียน

วันที่ 03 ก.ค. 2563

นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2562นักเรียนชายชั้นป.1

นักเรียนหญิงชั้นป.1

นางธนวรรณ  ศรีชัย ครูประจำชั้นป.1

นักเรียนชั้นป.2

นางสิริกาญจน์  โหมดมุกดา  ครูประจำชั้นป.2

นักเรียนชั้นป.3

นางสาวจริยา  เกิดเนตร  ครูประจำชั้นป.3
นักเรียนชายชั้นป.4ชุดที่ 1

นักเรียนชาย ป.4 ชุดที่ 2นักเรียนหญิงป.4 ชุดที่ 1

นางนิภาพร  ชัยวินิจ ครูประจำชั้น ป.4


นักเรียนชายชั้นป.5


นางสาวจารุณี  เกิดเนตร  ครูประจำชั้น ป.5

นักเรียนชายชั้นป.6

นักเรียนหญิงชั้นป.6

นางสาวศรรัตน์  สมสนิท ครูประจำชั้น ป.6