วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วันที่ 03 ก.ค. 2563

วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของโรงเรียน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน:ชุมชนท่าเรือคลองเตย
1. ด้วยการใช้แนวทางในพระราชดำริ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"  
2. ให้มีความรู้คู่กับคุณธรรมทางศาสนา มีค่านิยมที่ดีงาม
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมยุค 4 G  ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
4. รู้จักการคิดอย่างมีสติและรอบคอบ
5. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นเป็นที่ชื่นอก ชื่นใจของพ่อแม่

พันธกิจ

มุ่งมั่น ตั้งใจให้:ชุมชนท่าเรือคลองเตย
1. สร้างโอกาสให้เด็กในชุมชนคลองเตยได้เข้ารับการศึกษา
2. ดูแลพัฒนาการให้เด็กโตตามวัยและมีความสุข กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
4. จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูและควบคู่การใช้เทคโนโลยีในการสอน
5. พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ค่านิยม และคุณธรรมทางพุทธศาสนา 
6. ปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางคิดวิเคราะห์
7. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
8. มุ่งมั่นและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นตามลำดับ
9. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
10. สร้างความมั่นใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา